શ્રી અન્નપૂર્ણા માતાજી સત્ય છે
શ્રી માતાજીની પધરામણી – ઘટ સ્થાપના -- આસો સુદ ૧ને શનિવાર તા. ૧૭/૧૦/૨૦૨૦  - સમય સવારના ૮:૧૦ થી ૯:૪૦ સુધી.  ||  આરતી નો સમય દરોજ સવારે ૯.૩૦ તથા રાત્રે ૭.૩૦ કલાકે  ||  આઠમનો ઉપવાસ આસો સુદ – ૮ ને તા. ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ને શુક્રવાર  || નવચંડી યજ્ઞઆસો સુદ – ૯ ને શનિવાર તા. ૨૪/૧૦/૨૦૨૦  શ્રીફળ હોમવાનો સમય બપોરે ૨.૧૫ થી ૨.૩૦ કલાકે                  
 • 31222017082236187.jpg
  શ્રી કહાનદાસ ધનજીના
  વારસોના
  શ્રી અન્નપૂર્ણા માતાજી
  ઉપાસના સંકુલ
  "સોજિત્રા"
 • 31232017082339154.jpg
  શ્રી કહાનદાસ ધનજીના
  વારસોના
  શ્રી અન્નપૂર્ણા માતાજી
  ઉપાસના સંકુલ
  "સોજિત્રા"

કહાનદાસ ધનજીના વારસો - અન્નપૂર્ણા માતાજી ઉપાસના સંકુલમા આપનુ સ્વાગત છૅ.

અન્નપૂર્ણા માતાજી હિન્દૂ દેવતાઓ ખાસ કરીને માન્ય આદરણીય. તેમણે જગદમ્બા માતા, જેમને વિશ્વ ચાલે છે એક સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. અન્નપૂર્ણા શાબ્દિક 'અનાજ દેવતા (અનાજ) છે. સનાતન ધર્મ પ્રાણીઓ માં અન્નપૂર્ણા ના આશિર્વાદ દ્વારા ખોરાક મેળવવા કે ઓળખે છે.

પ્રસંગો

No Content Available

વંશવૃક્ષ

કહાનદાસ ધનજીના વારસો

પુસ્તકો અને સામગ્રી

No Content Available

સમાચાર

 • નવચંડી યજ્ઞ આસો સુદ – ૯ ને શનિવાર તા. ૨૪/૧૦/૨૦૨૦   શ્રીફળ હોમવાનો સમય બપોરે ૨.૧૫ થી ૨.૩૦ કલાકે      
 • આઠમનો ઉપવાસ  આસો સુદ – ૮ ને તા. ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ને શુક્રવાર 
 • આરતી નો સમય -- દરોજ સવારે ૯.૩૦ તથા રાત્રે ૭.૩૦ કલાકે  
 • શ્રી માતાજીની પધરામણી – ઘટ સ્થાપના -- આસો સુદ ૧ને શનિવાર તા. ૧૭/૧૦/૨૦૨૦  - સમય સવારના ૮:૧૦ થી ૯:૪૦ સુધી.  ||  આરતી નો સમય દરોજ સવારે ૯.૩૦ તથા રાત્રે ૭.૩૦ કલાકે  ||  આઠમનો ઉપવાસ આસો સુદ – ૮ ને તા. ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ને શુક્રવાર  || નવચંડી યજ્ઞઆસો સુદ – ૯ ને શનિવાર તા. ૨૪/૧૦/૨૦૨૦  શ્રીફળ હોમવાનો સમય બપોરે ૨.૧૫ થી ૨.૩૦ કલાકે